Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

Erasmus Plus w gminie Górno

flaga erasmusProjekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” powstał z inicjatywy władz samorządowych gminy Górno i realizowany jest w ramach Programu Erasmus + akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze Edukacja szkolna.

Złożony w marcu 2015 r wniosek został oceniony przez polską Agencję Narodową Programu Erasmus Plus pozytywnie – uzyskując 94 punkty na 100 możliwych uplasował się na 44 miejscu na 655 złożonych aplikacji. Łączna kwota dofinansowania przyznana na realizację projektu na lata 2015-2017 wynosi 88 396.00 €. Projekt i jego cele wynikają z Europejskiego Planu Rozwoju Szkół Gminy Górno, który został opracowany po wnikliwej diagnozie i ocenie efektywności polityki oświatowej prowadzonej przez gminę dokonanej przez ekspertów Komisji Certyfikacyjnej (w ramach programu „Samorządowy Lider Edukacji”). Mając świadomość, że kompetencje językowe oraz technologie informacyjno- komunikacyjne stają się determinantą współczesnego procesu edukacyjnego oraz uwzględniając potrzeby placówek oświatowych z trenu gminy Górno władze samorządowe w ramach programu Erasmus+ nawiązały współpracę z partnerami zagranicznymi z Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Uczestnikami projektu są przedstawiciele JST jako organu prowadzącego szkoły, dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół z terenu gminy (począwszy od przedszkoli po szkoły gimnazjalne) – w projekcie zaplanowano 66 mobilności, łącznie w wyjazdach szkoleniowych (tzw. job shadowing) do włoskich, angielskich i hiszpańskich placówek oświatowych udział wezmą 44 osoby. Główne cele projektu to doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie: - nauczania dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym, - efektywnego i kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, - kształtowania u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości, - identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym. W projekcie „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń…” partnerem zagranicznym edukacyjnego konsorcjum gminy Górno są trzy szkoły: the Istituto Comprensivo „Falcone e Borsellino” z Włoch, I nstituto d e E ducación S ecundaria „Castillo del Águila” z Hiszpanii oraz Skinners’ Academy z Wielkiej Brytanii. Włoska i hiszpańska placówka specjalizuje się m.in. w nauczaniu dwujęzycznym i wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się. Szkoła brytyjska słynie z efektywnych działań kształtujących u uczniów postawy motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności, aktywności społecznej i przedsiębiorczości, profesjonalnego poradnictwa edukacyjno -zawodowego oraz szerokiego zastosowania narzędzi ICT w procesie edukacji. Uczestnictwo w projekcie i szkolenia typu job shadowing – poznanie hiszpańskich i włoskich oraz brytyjskich doświadczeń i rozwiązań edukacyjnych w obszarze nauczania dwujęzycznego oraz wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów wpłynie na poprawę jakości pracy szkół z terenu gminy Górno oraz na pogłębienie współpracy międzynarodowej.


Źródło - artykuł - "Głos Górna"- styczeń 2016