Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

PROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO - wizyta studyjna w Londynie

erasmus londyn 012PROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO
Twórczy Nauczyciel
Twórczy Uczeń
w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

22 nauczycieli i pedagogów z Gminy Górno uczestniczyło w ramach programu Erasmus Plus w wizycie studyjnej w Londynie. Przez tydzień (8-14 maja 2016) nauczyciele obserwowali pracę angielskich kolegów w prestiżowej londyńskiej szkole Skinners’ Academy. Projekt „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” powstał z inicjatywy władz samorządowych Gminy Górno i realizowany jest w ramach Akcji 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w sektorze „Edukacja szkolna”.

Organizacja szkoły angielskiej na przykładzie Skinners' Academy.

Skinners’ Academy w Londynie rozpoczęła działalność w 2010 r. jako kontynuacja Skinners’ Company’s School for Girls działającej przez 120 lat na Stamford Hill. Jest szkołą utrzymywaną z dotacji państwowych, jednakże wspomagana finansowo przez Skinners’ Company *.

Motto szkoły to:  “Be the Best You Can”- Daj z siebie wszystko!

W szkole uczy się 915 osób, jest to młodzież w wieku  11 – 16 lat  w klasach 7 – 11.  Uczniowie nie są segregowani ze względu na wyniki przy przyjęciu do klasy 7.  Do szkoły uczęszczają dzieci z różnych kultur i religii, ponad 65% posługuje się językiem innym niż angielski (47 języków, a najpopularniejsze to: turecki - 175 uczniów, portugalski - 55, polski - 48, hiszpański - 32 i bengali - język Bangladeszu – 35 uczniów).
W szkole nie funkcjonują dzienniki papierowe, wszystko  odbywa się na specjalnej platformie internetowej, do której dostęp mają nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Nauczyciele  publikują tam swoje prezentacje z lekcji, karty pracy oraz prace domowe zadawane uczniom, tak, że uczeń, który jest nieobecny ma możliwość i obowiązek uzupełnić lekcje. Uczniowie nie posiadają podręczników – wszystkie materiały zamieszczone są na platformie, prace domowe uczniowie również odrabiają on-line – umożliwia to szybkie monitorowanie kto odrobił pracę domową, ile punktów zrealizował i ile czasu na to przeznaczył. Jeżeli uczniowie w domu nie mają internetu lub komputera (co jest raczej niemożliwe) – mają możliwość i warunki, by wykonać zadania po lekcjach w szkole.  
Czterech informatyków – pracowników niepedagogicznych zajmuje się administrowaniem całej sieci oraz obsługą komputerów szkolnych. Ponadto w szkole jest kilku pracowników technicznych, którzy odpowiadają za kopiowanie, drukowanie materiałów przesłanych przez nauczycieli, przygotowanie materiałów na zajęcia chemiczne, fizyczne, plastyczne itp.
Organizacja zajęć:
•Lekcje zaczynają się zawsze o 8.30 a kończą o 14.55
•Advisory time - 20 minut z wychowawcą 8.30 - 8.50 – służy m.in.sprawdzeniu obecności, omówieniu spraw organizacyjnych oraz czytaniu przez uczniów książek.
•Każda lekcja trwa 60 minut
•Przerwa po drugiej lekcji - 20 min., lunch- 45 min. Na każdej z tych przerw uczniowie obowiązkowo przebywają na boisku.
•Extra-curricular (zajęcia pozalekcyjne - obowiązkowe np.: wyrównawcze typu booster i dla chętnych)
•Zajęcia muzyczne: gra na instrumentach do wyboru, chór, band, gra na steelpans – (rodzaj bębnów)
•Zajęcia PSHE (personal, social, health and economic education) – edukacja obywatelska  i prozdrowotna z wychowawcą
•Każdy rocznik (ok. 180 dzieci) podzielony jest na 6 klas z wychowawcą (advisor), oraz  z Head of Year  (wychowawca rocznika)
•Każdy rocznik ma raz w tygodniu assembly - apel z dyrektorem lub Head of Year- wychowawcą roku
Oprócz nauczycieli przedmiotów w szkole zatrudniony jest sztab specjalistów:
•zespół ds. zachowania uczniów (ok. 30 osób) – zajmujący się rozwiązywaniem problemów wychowawczych,
•zespół zw. Students’ Services – odpowiedzialny za bezpieczeństwo i opiekę – wsparcie socjalne uczniów oraz diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych.
•zespół SEN – zespół nauczycieli  dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
•szkolny psycholog – dyżur raz w tygodniu – konsultacje dla uczniów i rodziców.
•szkolna pielęgniarka
zespół EAL - angielski jako język dodatkowy oraz GCSE w językach domowych – uczniowie posługujący się językiem innym niż angielski mają dodatkowe wsparcie celem opanowania języka angielskiego.
Program nauczania:
•W klasach 7-8 uczniowie uczą się wszystkich podstawowych przedmiotów. Pod koniec klasy 8 uczniowie wybierają swoje opcje  (zestawy przedmiotów), których będą się uczyć w klasach 9-11 i zdawać będą z nich końcowy egzamin GCSE (General Certificate of SecondaryEducation) w klasie 11.
•Język angielski, matematyka i science (przedmioty przyrodnicze)  są obowiązkowe dla wszystkich.
Przedmioty nauczane w szkole  (gwiazdką oznaczone są przedmioty, których obowiązkowo uczą się dzieci w klasie 7-8) :
•Język angielski*
•Literatura angielska
•Matematyka*
•Science – przedmioty przyrodnicze*
•DT Resistant Materials - materiałoznawstwo*
•DT Food Technology – technologia żywienia
•DT Textiles – projektowanie odzieży
•Art & Design* - sztuki plastyczne i wzornictwo
•Muzyka*
•Religion studies (with ethics)* - religioznawstwo i etyka
•ICT* - technologie komputerowe
•Computing - informatyka
•Modern foreign languages: French or Spanish* - języki obce
•Drama*
•Geografia*
•Historia*
•Business Studies and Economics – zajęcia przedsiębiorczości
•Health and Social Care – profilaktyka zdrowia
•Sociology - socjologia
•Travel & Tourism - turystyka
•Creative Media -  zajęcia z kreatywności, twórcze rozwiązywanie problemów.
Na początku klasy 7 każdy uczeń jest diagnozowany przez CAT’s (testy IQ) – mają one określić predyspozycje i zdolności ucznia oraz jego słabe strony. Na postawie wyników każdy uczeń ma sprecyzowany plan swojego rozwoju, tym bardziej, że końcowe egzaminy odbywają się na różnych poziomach: C, D, E i uczeń może przystąpić  do egzaminu na określonym  poziomie.
Nauczanie polega na doświadczaniu,  twórczym działaniu, eksperymentowaniu, realizowaniu projektów, mniej jest typowego pamięciowego przyswajania wiedzy.
System zachowania
System zachowania – nagradzanie uczniów:
•Na początku trymestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów pozytywnych, które niestety traci gdy np. spóźni się do szkoły, zapomni pracy domowej itp.
•Wszystkich uczniów, którzy utrzymają 100-90 punktów – czeka nagroda (wyjście do kina, dzień bez munduru tylko dla nich, obiad bez kolejki itp.)
•Nauczyciel może dodać punkty za wyjątkową  i  wyróżniającą pracę na lekcji itp.
System zachowania – karanie  uczniów:
•Catch up session – uczniowie zostają do godziny czasu po lekcjach
•Detention -  odbywanie zajęć w specjalnym pomieszczeniu pod nadzorem nauczycieli - od pół do 3 godzin (uczeń sam uczy się mając materiały od nauczyciela)
•on call - isolation (plus detention) - uczeń nie wykonujący poleceń wysyłany jest do pokoju izolacji, a po lekcjach zostaje na detention
•Zawieszenie w prawach ucznia (jeżeli poprzednia kara miała miejsce trzy razy w trymestrze)
•Usunięcie ze szkoły
•Starsze klasy 10-11 (Upper school) – zabranie czerwonego krawatu i noszenie zielonego  (obowiązującego w klasach 7-9).
Obowiązki ucznia:
•nienaganny mundurek (czarne niesportowe obuwie, spodnie lub spódniczka, biała koszula, krawat, żakiet)
•przygotowanie do zajęć, posiadanie karty ucznia (karta magnetyczna z danymi)
•odrabianie prac domowych
•postępowanie zgodnie z regulaminem szkoły
•szanowanie wszystkich w szkole i poza szkołą
•godne reprezentowanie i dbanie o reputację szkoły
•postepowanie zgodnie z mottem “Be the Best you can”- daj z siebie wszystko!
Przedmioty, których nie wolno przynosić do szkoły:
•Każdy przedmiot, który jest nielegalny bądź niebezpieczny
•Telefony komórkowe
•Pieniądze - uczniowie nie powinni przynosić pieniędzy do szkoły, opłaty na wycieczki, za lunch itp. są bezgotówkowe tzn. opłacane przez internet
•Kosztowne ubrania i akcesoria (biżuteria)
Ocenianie:
•Brak drugoroczności - każdy uczeń bez względu na wyniki przechodzi do następnej klasy
•Edukacja podzielona na bloki (Key stages) KS1-2 to szkoła podstawowa, KS3-4 szkoła typu secondary (półśrednia),  KS5- szkoła średnia
•Egzaminy końcowe  typu Year Exam tzw . wewnętrzne są w maju i czerwcu.
•Oficjalne egzaminy końcowe klas 11 GCSE wg harmonogramu podanego przez ogólnokrajowe komisje egzaminacyjne obowiązkowe z języka angielskiego matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
Szkoła ma wysoką zdawalność egzaminów obowiązkowych.
Mimo dosyć surowego regulaminu  uczniowie i rodzice zabiegają o przyjęcie do tej szkoły. Kandydatów jest o wiele więcej  niż miejsc.  Jeżeli uczeń jest karnie usunięty ze szkoły – to oznacza to problem dla ucznia i jego rodzica – może on trafić do słabszej szkoły i znacznie oddalonej od domu.
Do Skinners’ Academy  uczęszcza  48 Polaków – postrzegani są oni jako osoby ambitne i zmotywowane do nauki.

Elżbieta Tracz-Piotrowska

 

*  Skiners’ Company  to od XIV wieku. stowarzyszenie osób zajmujących się handlem skórami i futrami, z czasem uzyskiwali od króla coraz to większe uprawnienia w tej dziedzinie. Obecnie stowarzyszenie skupia ludzi ze świata biznesu i finansów. Skiners’ Company wspiera finansowo  kilka szkół oraz domy opieki.