Polecane strony

flaga erasmusgornokomisjakuratoriumministerstwo

 b2  b1

 

PROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO - wizyta studyjna w Hiszpanii

Hiszpania 2018 092PROGRAM ERASMUS PLUS W GMINIE GÓRNO
Projekt
Twórczy Nauczyciel -Twórczy Uczeń -
w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji

 

W dniach 20 – 24 lutego 2017 r. miała miejsce ostatnia już mobilność w ramach projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” realizowanego przez gminę Górno w ramach programu Erasmus +, Akcja 1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, sektor „Edukacja szkolna”. Tym razem kadra nauczycielska odwiedziła odległą Hiszpanię, korzystając z możliwości zapoznania się z jej systemem edukacyjnym a także konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w zakresie kształcenia uczniów na różnych poziomach edukacyjnych.
Szkoła przyjmująca delegację polską w Hiszpanii to Instituto de Educación Secundaria “Castillo del Águila - gimnazjum i  szkoła średnia na czele z jej dyrektorem Mr Óscarem Durán Guerrero. Uczestnicy odwiedzili również przedszkola i szkoły podstawowe: „San Juan Bautista” w Cobeja, „Remigio Lain” w Yuncler oraz „Juan Palarea” w Villaluenga.
W czasie wizyty studyjnej braliśmy udział w warsztatach i prelekcjach doskonaląc swoje kompetencje w zakresie użycia metody CLIL w nauczaniu języków obcych, kreatywnego wykorzystania ICT w edukacji oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dzięki wizycie w szkole „Castillo del Aguila” w Villaluenga de la Sagra (Toledo) mogliśmy bliżej przyjrzeć się nauczaniu dwujęzycznemu w hiszpańskim systemie edukacyjnym. Nauczyciele „Castillo del Aguila” zapoznali nas z głównymi założeniami zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotu oraz kryteriami doboru nauczycieli, systemem egzaminowania uczniów w systemie dwujęzycznym. Wiedzę teoretyczną zdobytą w czasie prelekcji zgłębialiśmy podczas job-shadowing’u – obserwacji lekcji prowadzonych przez naszych hiszpańskich kolegów i koleżanki oraz rozmów z nauczycielami, którzy omawiali praktyczne rozwiązania w nauczaniu metodą CLIL.
W naszej partnerskiej placówce prowadzone są oddziały dwujęzyczne. Uczniowie mają do wyboru trzy bloki tematyczne, które nauczane są w języku angielskim z wykorzystaniem metody CLIL. Są to: nauki ścisłe, nauki humanistyczne i nauki artystyczne. Na każdym poziomie w gimnazjum tworzona jest jedna klasa uczniów, którzy realizują podstawę programową z różnych przedmiotów w języku angielskim. W każdej klasie są to inne lekcje (klasa I – w-f, plastyka, muzyka, biologia i geologia; klasa II – plastyka, w-f, muzyka, klasa III - biologia, geologia, matematyka, w-f; klasa IV – w-f). W trakcie pobytu uczestniczyliśmy m.in. w lekcjach matematyki, geologii i biologii – przedmioty te nauczane są z wykorzystaniem metody CLIL i prowadzone były w oparciu o Bilingual Educative Programme IES „Castillo del Aguila”. Wszystkie zajęcia odbywały się w laboratoriach. Uczniowie przeprowadzali doświadczenia i formułowali wnioski, posługując się językiem angielskim.
Zapoznaliśmy się także z hiszpańskim systemem edukacyjnym. Obowiązkiem szkolnym w Hiszpanii objęte są dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia. Kształcenie obowiązkowe jest podzielone na dwa poziomy: kształcenie na poziomie szkoły podstawowej i kształcenie na poziomie szkoły średniej I stopnia.
Kalendarz szkolny ustalany jest przez Wspólnoty Autonomiczne. Rok szkolny dzieli się na 3 semestry:
• I semestr zaczyna się w II połowie września i kończy w grudniu
• II semestr trwa od stycznia do kwietnia(Wielkanocy)
• III semestr rozpoczyna się po Wielkanocy i kończy się w czerwcu.
Education Primaria, czyli szkoła podstawowa - uczęszczają do niej dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Przedmiotami obowiązkowymi są: środowisko naturalne, społeczne i kulturalne; edukacja artystyczna; wychowanie fizyczne; język hiszpański z literaturą; drugi język urzędowy wraz z literaturą Wspólnoty Autonomicznej (jeśli dotyczy); język obcy i matematyka. Czytanie ze zrozumieniem, wypowiadanie się ustne i pisemne, komunikacja audiowizualna, technologia informacyjna i nauka w zakresie wartości są realizowane w ramach wszystkich przedmiotów.
Uczniowie spędzają w szkole 175 dni w roku średnio 25 godzin tygodniowo. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu. Lekcje trwają 55 minut, dzieci uczą się najczęściej od godziny 8.30 do godziny 14.00. Pierwsze trzy lekcje są z pięciominutowymi przerwami, następnie jest trzydziestominutowa przerwa, wtedy wszyscy uczniowie opuszczają budynek i udają się na boisko, gdzie pod okiem nauczycieli aktywnie spędzają czas. Następnie wracają do szkoły i kończą zajęcia o wyznaczonej porze. Klasa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. W szkole podstawowej jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem języków obcych, wychowania fizycznego i muzyki. Uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. Na koniec szkoły podstawowej uczniom nie jest wręczane oficjalne świadectwo. Ten dokument otrzymują po zakończeniu kształcenia obowiązkowego, czyli podstawówki i gimnazjum (szkoła średnia I stopnia).
Education Secundaria Obligatoria, (szkoła średnia I stopnia: 12-16 lat) czyli, podobnie jak polskie gimnazjum, ale trwające cztery lata. W tej szkole uczniowie mają średnio 30 godzin tygodniowo, lekcje trwają 55-60 minut i prowadzą je nauczyciele przedmiotów. Przez cały okres gimnazjum uczeń ma możliwość wyboru spośród dość licznej grupy przedmiotów. W czasie trzech pierwszych lat obowiązkowymi przedmiotami są: nauki przyrodnicze, wiedza o społeczeństwie, geografia i historia, wychowanie fizyczne, edukacja plastyczna i wizualna, język hiszpański z literaturą, drugi język urzędowy wraz z literaturą Wspólnoty Autonomicznej (jeśli dotyczy), język obcy, matematyka, muzyka itechnika. W tym okresie gimnazjaliści mogą też wybrać przedmiot opcjonalny z oferty, która musi zawierać drugi język obcy i kulturę klasyczną. Uczniowie muszą też uczęszczać na zajęcia z wychowania obywatelskiego i praw człowieka, ale tylko przez jeden rok. W ostatnim roku nauki wszyscy uczniowie uczęszczają na: wychowanie fizyczne, etykę i wychowanie obywatelskie, wiedzę o społeczeństwie, geografię i historię, język hiszpański z literaturą, drugi język urzędowy wraz z literaturą Wspólnoty Autonomicznej (jeśli dotyczy), matematykę i pierwszy język obcy. Dodatkowo muszą wybrać trzy przedmioty spośród podanych: biologia i geologia, edukacja plastyczna i wizualna, fizyka i chemia, informatyka, łacina, muzyka, drugi język obcy, technika. Uczniowie mogą również wybrać jeden lub więcej przedmiotów opcjonalnych zgodnie z ustaleniami danej Wspólnoty Autonomicznej.
Niezwykle miłym akcentem wizyty był występ zespołu folklorystycznego oraz fiesta (poczęstunek) zorganizowana w ramach multikulturowego projektu edukacyjnego – „Foods From Spain And Other Nations” - potrawy kuchni hiszpańskiej i innych narodów przygotowane przez uczniów i rodziców. Próbowaliśmy typowych potraw kuchni hiszpańskiej i innych krajów, z których pochodzą uczniowie Castillo del Águila  (Maroko, Algieria, Rumunia, Kolumbia, Ekwador i inne państwa).
Uczestnicy serdecznie dziękują serdecznie Panu Przemysławowi Łysakowi - Wójtowi Gminy Górno, który był  inicjatorem projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji”. Udział w projekcie był dla nas cennym doświadczeniem, które wykorzystamy w swojej pracy.

Bernadeta Mechelewska-Koruba